En compliment del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 (en endavant RGPD), Nubaltec IT Consulting, S.L. (en endavant Nubaltec) posa de manifest la present Política respecte del tractament i protecció de dades personals.

Identificació

Dades del responsable del tractament:

 • Denominació: NUBALTEC IT CONSULTING, S.L.
 • NIF: B66820077
 • Domicili social: C/ París 45-47, Ent. 3ª, 08029 - Barcelona
 • E-mail: [email protected]
Dades de contacte del Delegat de Protecció de dades: [email protected].

Àmbit d'aplicació

La present Política serà aplicable:

 • A aquelles persones que visitin la pàgina web de Nubaltec, www.nubaltec.com.
 • A aquells que voluntàriament es comuniquin amb Nubaltec a través de correu electrònic, xat o que emplenin qualsevol dels formularis de recollida de dades publicades a la pàgina web de Nubaltec.
 • A aquells que sol·licitin informació sobre els productes i serveis de Nubaltec o que sol·licitin participar en alguna de les accions comercials de Nubaltec.
 • Als que formalitzin una relació contractual amb Nubaltec mitjançant la contractació dels seus productes i serveis.
 • Als que utilitzin qualsevol altre servei present al lloc web que impliqui la comunicació de dades a Nubaltec o l'accés a dades per Nubaltec per a la prestació dels seus serveis.
 • A qualssevol altres que, directament o indirectament, hagin donat el seu consentiment exprés perquè les seves dades siguin tractades per part de Nubaltec per a qualsevol de les finalitats recollides en la present Política.

La utilització dels productes i serveis de Nubaltec requereix l'acceptació expressa d'aquesta Política.

Nubaltec adverteix que, excepte l'existència d'una representació legalment constituïda, cap usuari i/o client pot utilitzar la identitat d'una altra persona i comunicar les seves dades personals, de manera que les dades que faciliti a Nubaltec han de ser dades personals, corresponents a la seva pròpia identitat, adequades, pertinents, actuals, exactes i veritables. En aquest sentit, l'usuari i/o client serà l'únic responsable davant de qualsevol dany directe o indirecte que causi a tercers o a Nubaltec per l'ús de dades d'una altra persona o de les seves pròpies dades quan siguin falses, errònies, no actuals, inadequades o no pertinents. Igualment, l'usuari i/o client que comuniqui les dades personals d'un tercer serà responsable d'haver recaptat l'autorització corresponent del mateix interessat, així com de les seves conseqüències en cas contrari.

De la mateixa manera, l'usuari i/o client que comuniqui dades personals a Nubaltec declara ser major d'edat, de conformitat amb el que disposa la legislació espanyola, abstenint-se en cas contrari de facilitar dades a Nubaltec. Qualsevol dada facilitada sobre un menor d'edat requerirà del consentiment o autorització prèvia dels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran considerats responsables de les dades facilitades pels menors al seu càrrec.

Aquesta Política serà d'aplicació subsidiària respecte d'aquelles altres condicions que sobre protecció de dades personals s'estableixin amb caràcter especial i siguin comunicades, sense caràcter limitador, a través dels formularis de registre, contractes i/o condicions dels serveis particulars, sent per tant aquesta Política complementària de les esmentades en allò no previst expressament en aquestes.

Finalitats de la recollida i tractament de dades personals

Nubaltec, en la seva condició de responsable del tractament, informa als usuaris de l'existència de diversos tractaments i fitxers en els quals es recullen i emmagatzemen les dades personals comunicades a Nubaltec.

Les finalitats d'aquesta recollida i tractament de dades personals són les següents:

 • En relació a les "cookies" que Nubaltec utilitza en la navegació a través de la seva pàgina web (www.nubaltec.com), s'emmagatzemen en l'equip terminal de l'usuari (ordinador o dispositiu mòbil) i recopilen informació en visitar aquestes pàgines web, amb la finalitat de millorar la usabilitat de les mateixes, conèixer els hàbits o necessitats de navegació dels usuaris per poder adaptar-se a ells, així com obtenir informació amb fins estadístics. En el cas d'aquells usuaris que ja siguin clients de Nubaltec, la informació recollida amb les cookies servirà també per a la seva identificació en accedir a les diferents eines que Nubaltec posa a la seva disposició per a la gestió dels serveis. En qualsevol cas, els usuaris poden configurar el seu navegador, de manera que es desactivi o bloquegi la recepció de totes o algunes de les cookies. El fet de no desitjar rebre aquestes cookies, no constitueix un impediment per poder accedir a la informació dels llocs web de Nubaltec encara que l'ús d'alguns serveis podrà ser limitat. Si un cop atorgat el consentiment per a la recepció de cookies, es desitgés retirar aquest, s'hauran eliminar aquelles emmagatzemades a l'equip de l'usuari, a través de les opcions dels diferents navegadors.
  Tota la informació sobre les cookies utilitzades per Nubaltec, es troba publicada a la seva Política de Cookies, disponible per a la seva consulta a https://www.nubaltec.com/ca/politica-cookies.php.
 • En el cas de l'enviament d'un correu electrònic a Nubaltec o d'una comunicació de dades personals a través de qualsevol altre mitjà, com pot ser un formulari de contacte, la finalitat de la recollida i tractament d'aquestes dades per part de Nubaltec és l'atenció de les consultes i sol·licituds d'informació que es plantegin sobre els productes i serveis de Nubaltec.
 • En el cas de l'enviament d'un correu electrònic a Nubaltec relacionat amb les seves ofertes d'ocupació, aquestes dades seran tractades per participar en els procediments de selecció de personal.
 • En el cas de formularis de Nubaltec que els interessats emplenin per participar en alguna de les accions comercials de Nubaltec, la finalitat serà la de possibilitar aquesta participació, així com l'enviament de comunicacions comercials i publicitàries sobre els serveis de Nubaltec, llevat que l'interessat manifesti expressament la seva oposició al mateix moment de la recollida de les seves dades. No obstant l'anterior, l'interessat pot modificar la seva decisió en qualsevol moment, tantes vegades com ho desitgi, a través dels mitjans facilitats per Nubaltec per a tal fi.
 • En la contractació dels serveis oferts per Nubaltec, es recolliran únicament aquelles dades personals que siguin necessàries per establir la relació contractual i possibilitar la prestació dels serveis i remuneració dels mateixos per part dels clients, sent aquestes dades recollides i tractades amb les següents finalitats:
  • La finalitat principal consistirà en el manteniment de la relació contractual que s'estableixi amb el client, de conformitat amb la naturalesa i característiques dels serveis contractats, contactant Nubaltec amb el client a través de l'adreça de correu electrònic, telèfon o altres mitjans indicats per aquest últim.
  • Per a l'enviament de documentació i informació relacionada amb els serveis contractats, així com per a l'enviament de comunicacions comercials i publicitàries sobre els mateixos o altres similars per part de Nubaltec, a través de correu postal, correu electrònic, telèfon, SMS o altres mitjans indicats pel client, llevat que aquest manifesti expressament la seva oposició al mateix moment de la contractació. Independentment de si el client hagués triat rebre o no informació comercial de Nubaltec, el client podrà modificar la seva decisió en qualsevol moment, tantes vegades com ho desitgi, contactant amb el Delegat de Protecció de Dades ([email protected]).
  • Per al manteniment de registres històrics de les relacions comercials durant els terminis legalment establerts.
  • En aquells casos en què Nubaltec hagi d'accedir i/o tractar dades personals respecte dels quals el client tingués la condició de responsable o encarregat del tractament, Nubaltec tractarà aquestes dades en qualitat d'encarregat del tractament d'acord amb el que preveu l'article 28 del RGPD i d'acord amb el que indica l'apartat denominat "Nubaltec com a encarregat del tractament", inclòs en aquesta Política.
  • En compliment del que disposa la Llei 25/2007, de 18 d'octubre, de conservació de dades relatives a les comunicacions electròniques i a les xarxes públiques de comunicacions, Nubaltec informa a l'usuari que es procedirà a retenir i conservar determinades dades de trànsit generades durant el desenvolupament de les comunicacions, així com, si s'escau, a comunicar aquestes dades als òrgans competents sempre que concorrin les circumstàncies legals previstes en aquesta Llei.
  • Per a totes aquelles altres finalitats, que de forma expressa apareguin recollides en les Condicions Específiques que siguin d'aplicació al producte o servei corresponent contractat pel client i acceptades expressament per aquest.

Termini de conservació de les dades personals

Nubaltec conservarà les dades personals durant el temps estrictament necessari per al compliment de les finalitats anteriorment detallades. Nubaltec podrà mantenir degudament bloquejades les dades durant el període en què es puguin derivar responsabilitats de la seva relació amb el client.

En el cas de les dades objecte de conservació amb motiu de la Llei 25/2007, de 18 d'octubre, de conservació de dades relatives a les comunicacions electròniques i a les xarxes públiques de comunicacions, el període de conservació de les mateixes serà el detallat en aquesta normativa.

Destinataris de les dades personals

Els destinataris de les dades personals recollides per Nubaltec seran els següents:

 • Els mateixos treballadors de Nubaltec en el compliment de les seves funcions.
 • Els proveïdors de Nubaltec que intervinguin en la prestació dels serveis, en el cas que això fos necessari per a la prestació dels mateixos.
 • Els òrgans judicials o administratius, així com les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, en el cas que Nubaltec fos requerit d'acord amb la legislació vigent per proporcionar informació relacionada amb els seus clients i els seus serveis.
 • Qualssevol altres que a causa de la naturalesa del servei hagin d'accedir a les dades facilitades amb el mateix, tal com es detalla a les Condicions Específiques que siguin d'aplicació al producte o servei corresponent contractat pel client i acceptades expressament per aquest.

Drets dels usuaris i exercici dels mateixos

Els usuaris podran exercitar en qualsevol moment els drets reconeguts pel RGPD:

 • Dret d'accés: Els usuaris tenen dret a obtenir de Nubaltec informació sobre si s'estan tractant dades personals que li concerneixen, a accedir a les mateixes i a obtenir informació sobre el tractament realitzat.
 • Dret a obtenir una còpia de les seves dades personals.
 • Dret de rectificació: Els usuaris tenen dret a que Nubaltec rectifiqui les seves dades personals en el cas que fossin inexactes o incompletes.
 • Dret de supressió: Els usuaris tenen dret a que es procedeixi a la supressió de les dades quan aquestes ja no siguin necessàries per a la finalitat per a la qual van ser proporcionades o quan concorrin la resta de circumstàncies legalment previstes.
 • Dret de limitació del tractament: Els usuaris tenen dret a sol·licitar una limitació en el tractament de les seves dades personals, de manera que no s'apliquin a les mateixes les operacions de tractament que hagin de correspondre en cada cas, en aquells supòsits previstos a l'art. 18 del RGPD.
 • Dret a la portabilitat: Els usuaris tenen dret a rebre les dades personals que li incumbeixin en un format estructurat, sempre que aquestes dades incumbeixin exclusivament a l'usuari i hagin estat facilitades per aquest.

Tant si són clients de Nubaltec com si no ho són, els usuaris podran exercir els seus drets amb l'enviament d'una comunicació per correu electrònic a l'adreça [email protected] o mitjançant l'enviament d'una petició acompanyada del seu D.N.I. o document vàlid en dret que acrediti la seva identitat, adreçada a Nubaltec IT Consulting, S.L. C/ París 45-47, Ent. 3ª, 08029 - Barcelona Espanya, a l'atenció del Departament d'Informació Comercial, especificant el dret que desitgen exercir.

En els casos de sol·licituds manifestament infundades o excessives pel seu caràcter repetitiu, Nubaltec es reserva el dret de cobrar un cànon pels costos administratius que es derivin o el dret de negar-se a actuar respecte de les mateixes, d'acord amb el que estableix l'art. 12.5 RGPD.

Autoritat de control

Els usuaris i/o clients podran dirigir-se a l'autoritat de control local que correspongui si considera que el tractament realitzat respecte de les seves dades personals no ha estat realitzat d'acord amb la legislació vigent.

L'autoritat de control de protecció de dades a Espanya és l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, les dades de contacte es troben disponibles a la seva pàgina web, en concret a https://www.aepd.es/agencia/contacto.html.

Transferències internacionals de dades

En aquells productes i serveis de Nubaltec en què es requereixi la realització de transferències fora de la Unió Europea per possibilitar la prestació dels mateixos, aquesta circumstància serà recollida en les Condicions Específiques que siguin d'aplicació al producte o servei corresponent contractat pel client i acceptades expressament per aquest de forma prèvia a les mateixes.

Nubaltec com a encarregat del tractament

D'acord amb l'article 28 RGPD i concordants, Nubaltec tractarà les dades personals respecte a les quals el client ostentés la condició de responsable o encarregat del tractament, quan això sigui necessari per a l'adequada prestació dels serveis contractats. En aquest cas, Nubaltec actuarà com a encarregat del tractament, d'acord amb els termes que a continuació s'indiquen:

 • Nubaltec únicament tractarà les dades conforme a les instruccions del client responsable o encarregat del tractament, no utilitzant-les per a un fi diferent al que figura en la present Política de protecció de dades i/o en les condicions contractuals que siguin d'aplicació.
 • Complerta la prestació dels serveis que motivin el tractament de les dades personals, aquestes seran destruïdes, igual que qualsevol suport o documents en què consti alguna dada de caràcter personal o qualsevol tipus d'informació que s'hagi generat durant, per i/o per a la prestació dels serveis objecte de les corresponents Condicions. No obstant l'anterior, Nubaltec podrà mantenir degudament bloquejades les dades esmentades durant el període en el qual es puguin derivar responsabilitats de la seva relació amb el client.
 • En el cas que Nubaltec destini les dades a una altra finalitat o les comuniqui o utilitzi incomplint la present Política de protecció de dades i/o les corresponents Condicions del servei, serà considerat també responsable del tractament.
 • Nubaltec s'obliga, de conformitat amb l'article 28 del RGPD, a mantenir el degut secret professional respecte de les dades personals a les quals hagi d'accedir i/o tractar per tal de complir en cada cas amb l'objecte de les Condicions del servei que li apliquen, tant durant com després de l'acabament dels mateixos, comprometent-se a utilitzar aquesta informació únicament per a la finalitat prevista en cada cas i a exigir el mateix nivell de compromís a qualsevol persona que dins de la seva organització participi en qualsevol fase del tractament de les dades personals responsabilitat del client.
 • D'acord amb el que estableix el RGPD són aplicables les següents regles en relació amb la forma i modalitats d'accés a les dades per a la prestació dels serveis:
  • En el cas que Nubaltec hagi d'accedir als recursos de tractament situats a les instal·lacions del client, aquest serà responsable d'establir i implementar la política i mesures de seguretat, així com de comunicar aquestes a Nubaltec, qui es compromet a respectar-les i a exigir seu compliment a les persones de la seva organització que participin en la prestació dels serveis.
  • Quan Nubaltec accedeixi via remota als recursos de tractament de dades responsabilitat del client, aquest ha d'establir i implementar la política i mesures de seguretat en els seus sistemes de tractament remots, sent Nubaltec responsable d'establir i implementar la política i mesures de seguretat en els seus propis sistemes locals.
  • Quan el servei el presta Nubaltec en els seus propis locals, Nubaltec recollirà en el seu Registre d'activitats les circumstàncies relatives al tractament de dades en els termes exigits pel RGPD, incloent les mesures de seguretat corresponents a aquest tractament.
 • L'accés i/o tractament a les dades per Nubaltec, sense perjudici de les disposicions legals o reglamentàries específiques vigents que puguin ser aplicables en cada cas o les que per pròpia iniciativa adopti Nubaltec, estarà sotmès a les mesures de seguretat necessàries per a:
  • Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.
  • Restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals de forma ràpida, en cas d'incident físic o tècnic.
  • Verificar, avaluar i valorar, de manera regular, l'eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implantades per garantir la seguretat del tractament.
  • Seudonimizar i xifrar les dades personals, si s'escau.
 • El client autoritza a Nubaltec a realitzar les accions que s'indiquen a continuació, sempre que siguin necessàries per a l'execució de la prestació dels serveis. L'autorització queda limitada a la/les actuació/actuacions necessària/necessàries per a la prestació de cada servei i amb una durada màxima vinculada a la vigència de les Condicions contractuals aplicables:
  • A portar a terme el tractament de les dades personals en dispositius portàtils únicament pels usuaris o perfils d'usuaris assignats a la prestació dels serveis.
  • A portar a terme el tractament fora dels locals del client o de Nubaltec, únicament pels usuaris o perfils d'usuaris assignats a la prestació dels serveis.
  • L'entrada i sortida dels suports i documents que continguin dades personals, inclosos els compresos i/o annexos a un correu electrònic, fora dels locals sota el control del client responsable del tractament.
  • L'execució dels procediments de recuperació de dades que Nubaltec es vegi en l'obligació de realitzar.
 • Nubaltec no es fa responsable de l'incompliment de les obligacions derivades del RGPD o de la normativa corresponent en matèria de protecció de dades per part de l'usuari i/o client en el que a la seva activitat li correspongui i que es trobi relacionat amb l'execució del contracte o relacions comercials que l'uneixen a Nubaltec. Cada part haurà de fer front a la responsabilitat que es derivi del seu propi incompliment de les obligacions contractuals i de la pròpia normativa.

© Nubaltec IT Consulting, S.L. | Tots els drets reservats.

Dell
NetApp
Cisco
Juniper
VMware
Citrix
Veeam
ESET
Kaspersky
Nubaltec ha estat beneficiària del Fons Europeu de Desenvolupament Regional que té com a objectiu millorar la competitivitat de les Pimes i gràcies al qual ha posat en marxa un Pla de Màrqueting Digital Internacional amb l'objectiu de millorar el seu posicionament online en mercats exteriors durant l'any 2023. Per això ha comptat amb el suport del Programa XPANDE DIGITAL de la Cambra de Comerç de Barcelona.

Nubaltec.com utilitza cookies pròpies i de tercers per realitzar anàlisis estadístiques sobre l'ús del nostre lloc web. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús. Pots canviar la configuració o obtenir més informació aquí.